ALGEMENE VOORWAARDEN

Door u in te schrijven voor een opleiding, workshop, training of coachingstraject, of door akkoord te gaan met een door Speel je Wijs opgestelde offerte, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden van Speel je Wijs. Speel je Wijs is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60693177, Flintenweg 5 9441PC in Orvelte.

Contact: speeljewijs@live.nl Telefoon 0593-322394

www.speeljewijs.com

Speel je Wijs biedt opleidingen, workshops en trainingen aan op het gebied van onderwijs, spel en mindfulness. Speel je Wijs staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs en Register Leraar.

 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding die op enig moment tussen Speel je Wijs met een aanvrager of deelnemer van toepassing is of wordt. De voorwaarden zijn ook van toepassing in gevallen waarbij de wederpartij niet zelf een opleiding volgt, maar de betreffende overeenkomst voor een derde of werknemer geldt. In die gevallen is de wederpartij verplicht degene die de opleiding gaat volgen op de inhoud van deze voorwaarden te wijzen en er kennis van te laten nemen. Iedere rechtsverhouding met Speel je Wijs wordt beheerst door deze voorwaarden en slechts wanneer daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gesteld. Daarnaast worden de rechtsverhoudingen met Speel je Wijs medebepaald door hetgeen namens Speel je Wijs op andere wijze kenbaar wordt gemaakt. De voorwaarden zijn vermeld op de website www.speeljewijs.com. Zodra een deelnemer zich aanmeldt voor een opleiding, workshop, coaching of training of akkoord gaat met een offerte, wordt verondersteld dat kennis is genomen van de voorwaarden en de voorwaarden integraal zijn geaccepteerd. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze voorwaarden strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese Richtlijnen of onredelijke bezwarend wordt geacht zullen/zal uitsluitend de betreffende bepaling/bepalingen of deel van een betreffende bepaling/bepalingen buiten toepassing blijven. Al het overige in deze voorwaarden bepaalde blijft in dat geval onverkort van toepassing en zal gelden tussen partijen. Als een bepaling uit deze voorwaarden op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, is het Speel je Wijs toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van het nietige of vernietigde bepaling.
 1. De overeenkomst
  Voor Speel je Wijs ontstaan eerst verplichtingen nadat de totale kosten van de opleiding, workshop of training zijn voldaan. Of een aanmelding of ondertekende offerte digitaal wordt aangeleverd of schriftelijk maakt voor de toepasselijkheid van deze voorwaarden niet uit.
 1. Betaling
  Door u in te schrijven voor een opleiding, workshop, training of coaching gaat u een betalingsverplichting aan. Het gefactureerde bedrag dient binnen 14 dagen na inschrijving te worden voldaan. Bij niet voldoen aan de voorwaarden van een getroffen regeling is het volledige bedrag direct opeisbaar.
 1. Niet tijdige betaling
  Indien niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen wordt daarvan eenmalig schriftelijk bericht gedaan en wordt de wederpartij een redelijke termijn gesteld om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Indien een betaling niet tijdig wordt voldaan, wordt de vordering ter incasso uit handen gesteld en komen de daaraan verbonden kosten zowel in als buiten rechte voor rekening van de wederpartij. Deze kosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,- eventueel te vermeerderen met btw en wettelijke rente gerekend vanaf de eerste vervaldag.
 1. Annulering
  Binnen 14 dagen na schriftelijke inschrijving, bestaat er de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Annulering is niet meer mogelijk wanneer de opleiding, workshop of training is gestart of binnen drie weken aanvangt. Wanneer er geannuleerd wordt, dient in alle gevallen te worden aangegeven waarom dit geschiedt. Het is aan Speel je Wijs om te beoordelen of de annulering op aanvaardbare en redelijke gronden wordt verzocht. In voorkomende gevallen kan Speel je Wijs verzoeken om een medische verklaring. Tenzij daarvoor bijzondere redenen zijn, kan het volgen van een opleiding niet onderbroken worden. Indien Speel je Wijs, buiten deze 14 dagen, toch toestemming geeft tot annulering door bijzondere omstandigheden, dan wordt een bedrag aan annuleringskosten berekend van €100. Wanneer een opleiding of cursus door Speel je Wijs wordt gecanceld, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende animo, krijgt men daarover ten spoedigste bericht en wordt het gefactureerde bedrag in het geheel geretourneerd.
 1. Overmacht
  In het geval van een niet toerekenbare tekortkoming bij een overeenkomst is Speel je Wijs gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien een dergelijke situatie van overmacht tot gevolg heeft dat een overeenkomst niet meer binnen een redelijke termijn kan worden nagekomen, kunnen partijen de overeenkomst middels een aangetekend schrijven ontbinden. Buitengewone omstandigheden die overmacht opleveren voor Speel je Wijs, ontheft Speel je Wijs van haar verplichtingen en geven het recht om een gesloten overeenkomst te annuleren of op te schorten totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. Bij blijvende overmacht is Speel je Wijs ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen. 
 1. Gezondheidsrisico’s en aansprakelijkheid
  Deelname aan activiteiten van Speel je Wijs geschiedt op eigen risico. Er wordt door Speel je Wijs geen aansprakelijkheid aanvaard voor blessures en/of schade geleden als gevolg van deelname. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Speel je Wijs of namens door haar ingeschakelde personen is Speel je Wijs niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die daardoor geleden mocht worden. Noch is Speel je Wijs aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat bepaalde opleidingen en/of diensten niet op de overeengekomen datum uitgevoerd kunnen worden en/of wanneer bepaalde opleidingen langer duren. Mocht Speel je Wijs in voorkomend geval aansprakelijk worden gesteld en gehouden, dan zal Speel je Wijs slechts aansprakelijk zijn voor zover de schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering.
 1. Materialen en cursusmateriaal
  Op al het door Speel je Wijs verstrekte materiaal behoudt Speel je Wijs zich alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten. De inhoud blijft onvervreemdbaar eigendom van Speel je Wijs. Voor een in strijd met deze bepaling verrichte handeling heeft Speel je Wijs het recht om aanspraak te maken op een volledige schadevergoeding. Materiaal dat door Speel je Wijs ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor degene, voor of ten behoeve van wie Speel je Wijs de overeenkomst heeft afgesloten. Het is, tenzij anders aangegeven, niet toegestaan dit materiaal te kopiëren of aan derden ter hand te stellen. Door Speel je Wijs ter beschikking gestelde studieboeken vallen – voor zover daar niet tevens rechten van derden op rusten – onder de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van Speel je Wijs.
 1. Geheimhoudingsplicht
  Alle informatie die door deelnemers en Speel je Wijs in de opleiding, workshop of training verstrekt wordt is vertrouwelijk. Er geldt te allen tijde een geheimhoudingsplicht betreffende bedrijfsgevoelige informatie en persoonlijke informatie.
 1. Klachtenprocedure
  Bent u ontevreden over diensten van Speel je Wijs, dan willen wij graag dat u ons daarover in kennis stelt. Op basis van uw ervaring kunnen wij uw klacht tevens als advies voor verbetering inzetten. Zo houden wij graag de relatie in stand, ondanks de mogelijke fouten in de dienstverlening. Onze procedure: Ga eerst in gesprek met ons om uw klacht goed te onderzoeken, te begrijpen en er zo mogelijk een bevredigende oplossing voor u te vinden. Als uw klacht niet is weggenomen in het gesprek dan kunt u een formele schriftelijke klacht indienen bij bovenstaand adres. U hebt 7 dagen de tijd om uw klacht in te dienen, gerekend vanaf het moment van het ontstaan van de klacht. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Binnen 7 werkdagen ontvangt u een bevestiging van ontvangst. In geval van geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst met Speel je Wijs heeft u het recht om een onafhankelijke derde in de arm te nemen en Speel je Wijs zal dat dan ook doen. Deze onafhankelijke derden zullen gezamenlijk tot een bindend advies zullen komen voor beide partijen.
Scroll naar boven